Close

Respirátory

Respirátor 3M 8833, tvarovaný, výdychový ventilček, 0% DPH

451002100000BD

Produkt s požadovanými parametrami už nie je na sklade

4,60 € s DPH

Detaily

Kvalitný tvarovaný respirátor 3M 8833 triedy P3R k opakovanému použitiu, s výdychovým ventilčekom, a ochranou proti tuhým a kvapalným časticiam v koncentrácii do 50 x NPK-P.

Mäkký polstrovaný vnútorný plášť prispieva k pohodliu pri práci, pevná vnútorná škrupinová konštrukcia zlepšuje odolnosť proti zdeformovaniu.

Veľkosť : UNI

Ochrana: FFP3R

Materiál: polypropylén

V prípade, že tento produkt nie je skladom, dodacia doba sa môže líšiť od štandardnej dodacej doby 3-6 pracovných dní.

Po objednaní tovaru vás budeme informovať o dobe dodania.

POZOR: Ak vaša objednávka je v súlade so zákonom treba vyplniť tlačivo a odoslať spolu s objednávkou:

https://www.pilex.sk/img/cms/Potvrdenie FFP2 FFP3.pdf

Objednávky na ochranné pomôcky kategórie FFP2 a FFP3 od osôb, ktorým zákon č. 69/2020 zakazuje predaj budú bezodkladne zrušené !!!

Podľa najnovšieho zákona, ktorý vstúpil do platnosti 6.4.2020 sme boli aj my nútení pristúpiť k opatreniam na obmedzenie predaja ochranných prostriedkov. Predaj bude umožnený iba zákazníkom zo zoznamu v prílohe zákona č. 69/2020 Z.z. Každý z našich zákazníkov pri objednaní ochranných pomôcok kategórie FFP2, FFP3 musí v košíku čestne prehlásiť, že  ochranné pomôcky bude používať iba k náplni svojej práce, v súlade s týmto zákonom.

Podľa  článku 1, § 4  zákona č. 69/2020 Z. z.

Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov

1. Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 s vydychovacím ventilom alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
 • zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
 • orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
 • právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
 • právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
 • právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
 • zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
 • osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
 • osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

Príloha
k zákonu č. 69/2020 Z. z.

Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:

 1. práca s nebezpečnými látkami,
 2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
 3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
 4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
 5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
 6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
 7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
 8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
 9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
 10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
 11. nanášanie náterových látok,
 12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
 13. strojové brúsenie dreva,
 14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
 15. práca v archívoch.Vlastnosti

Zloženiepolypropylén
NormyEN 149:2001 + A1:2009
Close